www.abb.net.vn

NHẬP KHẨU VÀ BÁN THIẾT BỊ ĐIỆN ABB TẠI VIỆT NAM

Email: info@abb.net.vn          Điện Thoại: 0946 753 033

Abb products

Các mã thường có sẵn tại Việt Nam:

ACS150-03E-02A4-4, ACS150-03E-05A6-4, ACS355-03E-15A6-4, ACS-CP-C, AINP-51SPKIT, AINP-01C, AINP-02CSPKIT2, FPD-FEH321, FPD-FET321, PFTL 101A-2.0KN, PFTL 101A-1.0KN, ACS800-01-0016-3+E200+OJ400+P901, ACS800-01-0165-3+D150-E210+J400+N672+P901, ACS800-01-0050-3+D150+E200-OJ700+N672+P901, 1SDA066551R1, SH201-C16, SH202-C20, SH202-C32, SH203-C20, SH203-C32, SH203-C40, SH203-C50, 68684391, 3AUA0000036521, ACS355-03E-04A1-4, CM30/2.0.0.S.0.E.0/STD, FEP321.080.P.1.S.2.A1.B.1.A.1.C.2.A.1.B.0.Y.1.AY.J1.F6…M5, 1SDA054133R1, 1SDA068345R1, 1SDA067604R1, 1SDA067598R1, 1SDA067594R1, SH203-C16, FER221.050.K.1.S.4.A1.B.1.A.1.A.3.A.5.G.5.Y.1-AD.V0, 5SDD0120C0200, 2GCA288094A0050, FEV121.150.V.1.S.1.A1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1, 266DDH.HSSA2BH-S26RAHG1S1SM1N1SNNN, 266ASH.LKBNB1, ETP08-4440, ETP08-4150, 1SVR427015R0100, 1SVR427026R0000, 1SVR427031R0000, 1SVR427033R0000, S4, 266GST, TB556.1.1.1.00.F.10, 261AS.L.S.T.N.2.H, 3GPP 203031-ASG,476, ACS800-01-0100-3+P901, FEV111.050.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.0.A.1.A.2.A.1, 261AS.L.S.T.N.2.H, TB551.3.2.1.0.0.F.15, 266MSH.F.T.S.A.3.J.1, 1SVR730840R0700, FEV121 100, TB82PH.1.0.1.0.1.0.0, FEP311.065.P.1.D.1.D4.B.0.A.1.A.0.A.1.A.1.C.1, 2CFS204005R1900, 2CFS204006R1630, ACS355-01E-09A8-2, ACS355-03E-07A3-4, CM30/2.0.0.S.0.E.0/STD, 1SBL411001R8011, 1SBL351001R8011, 1SAZ321201R1006, 1SBN010020R1011, 1SBN010010R1001, 1SBN010040R1131, A75-30-11, CAL5-11, A50-30-11, CAL5-11, TA75DU80, CA5-01, CA5-31M, 2CTB803853R7100, 1SAM350000R1011, 1SDA067008R1, 1SDA067551R1, 1SDA067553R1, 1SDA067556R1, 1SDA067558R1, 1SDA067560R1, 1SDA067594R1, 1SDA067595R1,1SDA067597R1,1SDA067599R1,1SDA067601R1, , 1SDA067648R1, 1SDA068555R1, 2CFS202006R1250, 2CCS894001R0824, 1SAZ211201R2025, 1SAZ211201R2028, 1SAZ211201R2031, 1SAZ211201R2035, FEV121.100.V.1.S.1.A1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1, 1SVR730830R0400, CCT15720, ESC1600043, FEH311.080.P.1.S.1.R3.E.0.A.1.A.0.A.1.A.2.C.1-..H2, "FEH321.010.P.1.D.3.D4.D.0.A.1.A.2.A.1.A.0.Y.1-AY -->FET321.1.A.0.A.1.A.2.C.1-.H2", FEP321100A1S1D2B0A1A2A1A0Y1+FET3211A0A1A1C1-H2, FEP311065A1D1D4B0AA1A0A1A1C1-H2, FEV121.150.V.1.S.1.A1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1, TSP131-Y0S1D1Y00Z9M2Y0D6S1P5S3K1H1AZRCSAN2PZM5, TSA101-Y0S1D6P5S3Z9, V11518-13100, 1TSA060011R0002-T, 1TGb100101a0070-T, FEV111050V1S3S2B1A1A0A1A2A1V0CWA, 1SDA062770R1, 1SDA054412R1, 1SFL531001R8011, 1SDA062882R1, ACS355-03E-08A8-4, T1N160R100, A95-30-11, S202M-C10, A185-30-11+CAL 18-11, T5N630/R630, T4N320/R320, T1B160/R50, A50-30-11, TA25 DU32, S7H1250/R1000, T5S400/R400, T3N250/R250, 1SDA054547R1, 1SDA054971R1, 1SDA54866R1, 265GS CJP8B1 L1.B2, V18345-1010560001, AC221/211141, AZ20/.0.0.0.2.1.2.2.2.1.1.1.8.E./STD, TSH210, D10A11.97.x.A.0.T.2.40.N.1.3.x.A.E.A.13C.01.A, TSP111.Y0.W1.M2.U6.S1.D6.P5.S1.K1.H4.AZ.RC.M5.W6, V11518M1000, D333B007U01, D333B008U01, D333B010U01, D333B012U01, D333B013U01, D333B014U01, D333B015U01, TSH210:Y0.A1.H30.M2.N4Y00.K1.T2.A4.Y1.M5, TH300.Y0.BF.M5, A260-30-11, TA42DU 25A, TA42DU 32A, TA25DU 0.63A, TA25DU 19A, TA75DU 42A, A16-30-11, A16-30-10, TA25 DU8.5, AF400-30-11, AF580-30-11, A300-30-11, A185-30-11, A260-30-11, A210-30-11, A110-30-11, A95-30-11, A63-30-11, A30-30-10, CA5-01, A75-30-11, A9-30-10, UA 95-30-11, A40-30-10, A26-30-10, MS 32516 -20A, MS 325 12,5-16A, MS 325 20-25A, MS 325 2,5-4A, MS 325 9-12,5A, MS 325 6,3-9A, MS 325 1-1,6A, MS 325 4-6,3A, A12-30-10, TA25 DU14, A9-30-10, CA5-01, SH202-C6, A9-30-11, CA5-10, CA5-01, A16-30-10, CA5-10, CA5-01, TA25 DU11, ACS550-01-08A8-4+J404, ACS550-01-05A4-4+J404, ACS550-01-012A-4+j404, D10A1197, D674A860U03, FEH311.080.P.1.S.1.R3.E.0.A.1.A.0.A.1.A.2.C.1.M5, TSH210.Y0.A2.H21.M2.N4.A13.K1.T2.A6.Y1/0PT, D674A895U01, FEV121 100, SPAJ 140C, RXM M1(RK 214 003-AS), TSR S043827, 1SBL411024R8500, 1SBL371024R8500, UA 75-30-11, 1SDA065523R1, 1SDA065524R1.